2nd Annual Conference, March 29-30, 1993

Faculty of Education, Kagawa University

Symposium:
"Beyond Modern Sport"

Chairmen:
Toshio Saeki (Tsukuba University) and Hiroshi Komuku (Tenri University)

Presentations:
Kunihiko Karaki (Hitotsubashi University),
"'Soft Sports' as Harbingers of Cultural Transformation"

Toshio Nakamura (Japan University of Physical Education),
"Postmodern Sport"

Yoshiaki Kameyama (Ryukoku University),
"Beyond Modern Sport: A Theory of the Body"

Commentators:
Masumi Yashima (Meikai University), Okuno Takuji (Konan University),
Shimizu Satoshi (Tsukuba University)